БФВ да инициира кръгла маса по проблемите на съдийството

321
0
Споделете

В края на януари т.г., на Годишното събрание на Регионалната ветроходна съдийска колегия (РВСК) във Варна бе приета препоръка до Националната ветроходна съдийска колегия (НВСК) по случаи, в които наши международни съдии (IRO и IJ) отказват да участват в комисиите на Държавни първенства. В гласувания документ бе препоръчано те да участват в поне две ДП годишно, като при следващ техен отказ да бъде сезирана световната федерация World sailing. Потърсихме за коментар част българските международни съдии по ветроходство, тяхната позиция вижте по-долу:

Обвиниха Ви, че отказвате да се включвате в Държавни първенства от календара на БФВ. Вашият коментар?

Никой не ходи на проява, ако не бъде поканен. За да откаже един съдия да участва в каквато и да било проява първо трябва да бъда поканен. Организатор на Държавни първенства е БФВ. БФВ би следвало да покани съответните национални и международни съдии за участие като членове на протестна комисия или регатни съдии в Държавните първенства. Явно е, че някой не си е свършил работата, но за това не могат да бъдат обвинявани международните съдии. Същевременно ние се отзоваваме на повечето от отправените съм нас покани от клубовете – организатори на други прояви от календара на БФВ. Изключение са случаите, в които вече сме поели ангажименти към други международни прояви или имаме лични или професионални ангажименти съвпадащи с проявата.

В Правилника за съдийска дейност на БФВ е записано: За национални първенства и за международни състезания, съгласувано с РСК на територията, на която  се  провежда  проявата,  в  срок  до  31.03.  всяка година  организаторите  са  длъжни  да изпращат за утвърждаване от НВСК на конкретни поименни предложения за български съдии. Това спазва ли се?

Правилникът за съдийска дейност на БФВ предвижда един нормален процес на планиране на дейността, който за съжаление от години не се спазва. Резултатът е на лице – композиране на съдийски състави и протестни комисии на проявите в последния момент, недостатъчна квалификация или въобще липса на квалификация от лицата, които съдийстват в проявите, непознаване на Състезателните правила по ветроходство, лошо съдийство, сериозни проблеми и грешки при провеждане на гонките и при решаване на протестите, опорочаване на резултатите от проявите и т.н.

Предполага се, че български IRO и IJ имат и ангажименти по календара на World sailing, кога научавате за тях?

Обикновено поканите за проявите от състезателния сезон се получават по електронна поща в периода – октомври – декември на предходната година. Добрата практика предвижда поканата да бъде изпратена поне 3 – 6 месеца по-рано. Това осигурява достатъчно време за нормално планиране не само за организатора на една проява, но и за съответния съдия. Не трябва да се забравя, че ние съдиите сме доброволци и  заплащането за труда ни е символично, като не на всяко състезание има бюджет за покриване на дневни или пътни на съдиите. Никой от нас не си вади хляба със съдийство по регати. Същевременно в ежедневието си ние имаме също така лични и професионални ангажименти, което ограничава времето и възможностите за съдийство във ветроходни прояви.

Твърди се, че БФВ е помогнала за израстването ви до съдия с международна степен на World Sailing и се очаква да върнете жеста?

За да придобие един съдия международна степен на World Sailing, той трябва да изпълни редица условия – да участва в семинар, организиран от World Sailing, да издържи успешно теста, който се провежда след семинара, да участва в определен брой регати и да подаде съответните формуляри до World Sailing в рамките на предвидените срокове. Повечето ветроходни федерации по света имат специални програми за подготовка и развитие на съдиите си, които също така са обезпечени със съответния бюджет, от който се заплащат таксите за участие в семинара, пътни, храна, хотел и т.н. БФВ никога не е заплащала разходите за таксите за участие в семинар, пътни, храна, хотел и т.н. на съдиите, които са придобили международна степен. Също така, БФВ никога не е заплащала разходите за придобиване на опит извън страната, необходим за кандидатстване за международна съдийска степен.  Ние сме финансирали със собствени средства всички тези разходи, тъй като не сме искали да бъдат харчени средства от оскъдния бюджет на БФВ за развитието ни като съдии с международна степен на World Sailing. Приоритетът ни винаги е бил финансовите средства да се използват целесъобразно за спортно-състезателната дейност, за младите състезатели, които са бъдещето на ветроходния спорт в България.

За съжаление БФВ отдавна няма програма за подготовка и развитие на съдиите в България с крайна цел получаване на международна степен на World Sailing. България не участва от почти 10 години в програмата за обмен на съдии на EUROSAF. Показателен е фактът, че в сайта на БФВ – http://www.bulsaf.bg/?page_id=84&lang=bg_BG последната актуална информация за EUROSAF Race Officials Exchange е от 2011 г. – от преди 9 години! Съответно, въобще не е изненадващо състоянието на съдийството във ветроходните прояви в България, а от там и качеството на тези прояви.

Същевременно международните съдии са тези, които извършват обучението на национално ниво на съдиите по ветроходство в България. Те са лекторите на провежданите от БФВ семинари, към които интересът в последните години не е еднозначен. Докато във Варна семинарите привличат значителен интерес, на последният обявен семинар в Бургас през 2017 г. за новите състезателни правила се явиха само двама съдии.

Международните съдии са тези, които превеждат и актуализират на всеки 4 години Състезателните правила по ветроходство на World Sailing, като през последните години БФВ не е заплатила нито лев за това.

Ако трябва да се направи оценка на приноса на БФВ за развитието и израстването на настоящите съдии с международна степен на World Sailing и съответно, това което те са направили за БФВ, балансът определено е в полза на международните съдии.

Какво е решението на проблемите със съдийството във ветроходните  прояви в България?

Съдийството във ветроходните  прояви в България е в сериозна криза.

Очевидно е дошло време да се обърне сериозно внимание на проблемите. Трябва да се направи цялостен анализ на настоящото състояние и да се изготви план за излизане от кризата, който трябва да включва следните основни елемента:

1 Обучение на съдиите

  • семинари по правилознание (на тях могат да участват също така и състезатели и треньори);
  • семинари по правило 42 (на тях могат да участват също така и състезатели и треньори);
  • семинари по провеждане на ветроходни прояви – регатен мениджмънт;
  • семинари за работа в протестни комисии и разглеждане на протести;

2 Системно тестване на всички съдии, с оглед поддържане на необходимото ниво на знания и компетентност за съдийската степен, която притежават.

3 Прецизиране на процеса по придобиване на съдийска степен и периодичното и подновяване.

4 Въвеждане на електронен онлайн регистър за вписване на участията на съдиите в регати, за да не се разчита единствено на хартиените съдийски книжки.

5 Създаване на програма на БФВ за подготовка и развитие на съдиите в България с крайна цел получаване на международна степен на World Sailing.

Предлагаме БФВ да инициира преди началото на състезателния сезон (до края на месец март) събиране на съдиите в България на открита кръгла маса, на която да бъдат обсъдени проблемите и да се изготви план за излизане от кризата.

Предлагаме в дневния ред на годишното Общо събрание на БФВ да бъде включена точка за запознаване на клубовете с резултатите от откритата кръгла маса.

Искра Йовкова – IJ

Камен Фильов – IJ

Станислав Касъров – IRO/IJ